گفتارهای انگیزشی

اگر میخواهی بدانی چقدر موفق خواهی بود

دقت کن و ببین تمرکزت در زندگی بر روی چیست؟

چه چیزهایی بیشتر ذهن تو را درگیر می کنند؟

مشکلات؟ انتقادها؟ کمبودها؟ فشارها؟ مخارج؟

و یا…

موفقیت ها، تلاش ها، راههای جدید و امکانات و توانایی ها؟

تفاوت انسانهای موفق با انسانهای ناموفق در تمرکزشان بر روی مسائل است.

از خودت سوال کن:

آیا تمرکز من روی موانع است یا روی هدف نهایی؟

وقتی با عشق چشم بر هدف بدوزی، دیگر موانع را نخواهی دید.

دیدگاه ها