گفتارهای انگیزشی

همان زمان که میگویی سخت است، نمی شود، نمی توانم…

عده ای مشغول انجام آن هستند.

دیدگاه ها