گفتارهای انگیزشی

۹۹ درصد شکست خوردگان کسانی هستند که همیشه بهانه تراشی می کنند.

@spbarzegar کانال روانشناسی ورزشی

دیدگاه ها