گفتارهای انگیزشی

اگه به شما گفتن غیر ممکنه, یادت باشه که برای اونها غیر ممکنه نه شما.

برخیز و حرکت کن.

@spbarzegar = کانال تلگرامی تخصصی روانشناسی ورزشی

دیدگاه ها