گفتارهای انگیزشی

وقتش رسیده طوری زندگی کنی که همیشه تصورش را می کردی.

دیدگاه ها