گفتارهای انگیزشی

قانون جذب می گوید هر چه فکر کنی همان می شود.

هیچوقت نباید فراموش کنیم که ما, به چیزی که فکر کنیم میرسیم نه به چیزی که دوست داریم.

همیشه یک حس خوب یک فکر خوب به دنبال می آورد.

 

دیدگاه ها