گفتارهای انگیزشی

برای چیزی که دوست داری با تمام توان بجنگ.

اگر ندیده گرفته شدی, فریاد بزن تا همه نگاهها به تو برگردد.

اگر حوادث رو قبول نداری, گرد و خاکی به پا کن تا تقدیر رو عوض کنی.

دیدگاه ها