گفتارهای انگیزشی

محمدعلی کلی:

من از تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم.

ولی می گفتم تسلیم نشو .

الان سختی بکش و تمام عمر مثل یک قهرمان زندگی کن.

دیدگاه ها