گفتارهای انگیزشی

هیچ چیز لذت بخش تر از انجام کاری نیست که دیگران می گویند تو نمی توانی.

دیدگاه ها